مترو:

مترو میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

مترو میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

BRT:

ایستگاه BRT میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

ایستگاه BRT میدان انقلاب، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

تاکسی:

خط میدان ولیعصر (عج) به سمت بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر،برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

خط میدان انقلاب به سمت میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

اتوبوس خط واحد:

میدان انقلاب، خط شهرک والفجر، بلوار کشاورز، ابتدای 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک

شعبه مرکزی آکادمی ایپک:

میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، برج کمال الدین بهزاد، آکادمی ایپک