• شروع دوره: نیمه دوم آبان ماه 98
  • مدت دوره: 75 ساعت | 20 جلسه (با آزمون ژوژمان)
  • ساعت برگزاری: روز های شنبه، 16 الی 19
  • مکان برگزاری: شعبه مرکزی آکادمی ایپک
  • نوع مدرک: دو زبانه از دانشگاه الزهرا