در حال بارگذاری...
  • شروع دوره: نیمه دوم آبان ماه 98
  • مدت دوره: 100 ساعت | 35 جلسه (با آزمون ژوژمان)
  • ساعت برگزاری: روز های شنبه و چهارشنبه، 16 الی 19
  • مکان برگزاری: شعبه مرکزی آکادمی ایپک
  • نوع مدرک: دو زبانه از دانشگاه الزهرا
  • شروع دوره: نیمه دوم آبان ماه 98
  • مدت دوره: 60 ساعت | 20 جلسه (با آزمون ژوژمان)
  • ساعت برگزاری: روز های شنبه و چهارشنبه، 16 الی 19
  • مکان برگزاری: شعبه مرکزی آکادمی ایپک
  • نوع مدرک: دو زبانه از دانشگاه الزهرا
  • شروع دوره: نیمه دوم آبان ماه 98
  • مدت دوره: 50 ساعت | 15 جلسه (با آزمون ژوژمان)
  • ساعت برگزاری: روز های دوشنبه، 16 الی 19
  • مکان برگزاری: شعبه مرکزی آکادمی ایپک
  • نوع مدرک: دو زبانه از دانشگاه الزهرا
  • شروع دوره: نیمه دوم آبان ماه 98
  • مدت دوره: 50 ساعت | 15 جلسه (با آزمون ژوژمان)
  • ساعت برگزاری: روز های دوشنبه، 16 الی 19
  • مکان برگزاری: شعبه مرکزی آکادمی ایپک
  • نوع مدرک: دو زبانه از دانشگاه الزهرا