• زمان: 13 شهریور ماه 98
  • ساعت برگزاری: 16:30 الی 18:30
  • مکان برگزاری: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی