کادر مجرب از اساتید بین المللی

انتخاب و گزینش مدرسین آکادمی ایپک از مهمترین اولویت های واحد آموزش بوده و همواره حساسیت زیادی صرف انتخاب برترین ها در حوزه جواهرات شده است، مدرسین ایپک از افراد شاخص در این حوزه بوده که رزومه آن ها بیانگر سابقه و تبحر ایشان در زمینه کاریشان میباشد.